Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

15:06
4848 49c5
Reposted fromsunlight sunlight viaheartbreak heartbreak

August 18 2017

17:45
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaBowstick Bowstick

August 14 2017

16:46
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viablubra blubra
16:43
16:41
16:38
7360 6f2c 500
Reposted fromzmora zmora
16:37
9932 ce23 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viavaka vaka
16:36
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola

August 07 2017

14:54
14:52
7223 38df
Reposted frompotatos potatos viadusz dusz
14:13
5246 51f0
Reposted fromtfu tfu viaanabee anabee
14:11
0053 ccc1
Reposted frompotatos potatos viagreywolf greywolf

July 27 2017

16:58

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viamikrokosmos mikrokosmos
16:57
6234 2999
Reposted fromLittleJack LittleJack viazmora zmora
16:57
Reposted fromweightless weightless viabeinthe beinthe
16:56
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaynis aynis

July 20 2017

18:44
Reposted fromciarka ciarka viasowa sowa
16:25

July 17 2017

17:35
9582 c545
Reposted fromLittleJack LittleJack viaikari ikari
17:35
9348 336d
Reposted frommakswilczur makswilczur viaenvyy envyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl